• مرکز علمی کاربردی سازمان همیاری شهرداری های استان گیلان
  مرکز علمی کاربردی سازمان همیاری شهرداری های استان گیلان
 • حضور اساتید برجسته استانی و کشوری در جهت آموزش با کیفیت
  حضور اساتید برجسته استانی و کشوری در جهت آموزش با کیفیت
 • ساختمان جدید مرکز علمی کاربردی سازمان همیاری شهرداری های استان گیلان
  ساختمان جدید مرکز علمی کاربردی سازمان همیاری شهرداری های استان گیلان
 • مرکز علمی کاربردی سازمان همیاری شهرداری های استان گیلان
  مرکز علمی کاربردی سازمان همیاری شهرداری های استان گیلان
 • عید نوروز
 • خامنه ای خمینی دیگر است، ولایتش ولایت حیدر است

خانه

برنامه زمانبندی امتحانی نیمسال دوم سال تحصیلی 94/95

برنامه امتحانی کاردانی امور اداری نیمسال دوم94 ترم اول

رديف نام درس نام مدرس تعداد واحد روز ساعت تاریخ امتحان
1 ریاضیات پایه علی بلندی 2 یکشنبه 11 23/3/95
2 زبان پیش دانشگاهی حدایقی 2 سه شنبه 11 25/3/95
3 مبانی سازمان و مدیریت مدبری و پور رمضان 2 پنج شنبه 11 27/3/95
4 اندیشه اسلامی 1 امامی 2 یکشنبه 11 30/3/95
5 کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات رهنما و امینی 2 سه شنبه 11 1/4/95
6 اصول حسابداری ملکی 3 پنج شنبه 11 3/4/95
7 کاربینی افروخته 1 ارائه گزارش  
8 تربیت بدنی 1(خواهران) خانم سیمایی 1      
9 تربیت بدنی 1(برادران) بحری 1      

تذکرات مهم :

1-    تسویه حساب کامل و پرداخت حق نظارت (سهم ستاد) و شهریه مرکز الزامی می باشد.

2-   دریافت کارت ورود به جلسه آزمون الزامی است.

3-  به همراه داشتن کارت درتمامی جلسات آزمون الزامی است .

ضمناً کلیه دانشجویان قبل از دریافت کارت آزمون پس از ورود به سامانه آموزشی سجاد به آدرس ( edu.uast.ac.ir) نسبت به تکمیل فرم های ارزشیابی اساتید اقدام نمایند.

                                                                                                                  «اداره امتحانات »

 

برنامه امتحانی کاردانی حسابداری نیمسال دوم 94 ترم اول

رديف نام درس نام مدرس تعداد واحد روز ساعت تاریخ امتحان
1 ریاضی پیش دانشگاهی فلاح 2 یکشنبه 9 23/3/95
2 مبانی سازمان و مدیریت فرخی 2 سه شنبه 9 25/3/95
3 حسابداری موسسات خدماتی و بازرگانی نشتایی 3 پنج شنبه 9 27/3/95
4 اقتصاد خرد مسچیان 3 یکشنبه 9 30/3/95
5 زبان پیش دانشگاهی کرمی 2 سه شنبه 9 1/4/95
6 فارسی الهی 3 پنج شنبه 9 3/4/95

تذکرات مهم :

1-    تسویه حساب کامل و پرداخت حق نظارت (سهم ستاد) و شهریه مرکز الزامی می باشد.

2-   دریافت کارت ورود به جلسه آزمون الزامی است.

3-  به همراه داشتن کارت درتمامی جلسات آزمون الزامی است .

ضمناً کلیه دانشجویان قبل از دریافت کارت آزمون پس از ورود به سامانه آموزشی سجاد به آدرس ( edu.uast.ac.ir) نسبت به تکمیل فرم های ارزشیابی اساتید اقدام نمایند.

                                                                                                                              «اداره امتحانات »

 

برنامه امتحانی کاردانی دهیاری نیمسال دوم 94 ترم اول

رديف نام درس نام مدرس تعداد واحد روز ساعت تاریخ امتحان
1 ریاضیات پایه فلاح 2 یکشنبه 9 23/3/95
2 حقوق اداری کامران زاده 2 سه شنبه 9 25/3/95
3 مبانی جامعه شناسی جواد تقی پور 2 چهارشنبه 9 26/3/95
4 تاریخ تحول روستایی فرخی 1 پنج شنبه 9 27/3/95
5 مکاتبات اداری شکری 2 یکشنبه 9 30/3/95
6 زبان پیش دانشگاهی کرمی 2 سه شنبه 9 1/4/95
7 آشنایی با سازمانها و نهادهای دولتی میرمهدی پور 2 پنج شنبه 9 3/4/95
8 اصول حسابداری محمودزاده 2 شنبه 9 5/4/95

تذکرات مهم :

1-    تسویه حساب کامل و پرداخت حق نظارت (سهم ستاد) و شهریه مرکز الزامی می باشد.

2-   دریافت کارت ورود به جلسه آزمون الزامی است.

3-  به همراه داشتن کارت درتمامی جلسات آزمون الزامی است .

ضمناً کلیه دانشجویان قبل از دریافت کارت آزمون پس از ورود به سامانه آموزشی سجاد به آدرس ( edu.uast.ac.ir) نسبت به تکمیل فرم های ارزشیابی اساتید اقدام نمایند.

                                                                                                                              «اداره امتحانات »

 

برنامه امتحانی کارشناسی حسابداری نیمسال دوم 94 ترم اول


رديف
نام درس نام مدرس تعداد واحد روز ساعت تاریخ امتحان
    1 مدیریت مالی پیشرفته قنبرپور 2 شنبه 11 22/3/95
2 برنامه ریزی توسعه مهدی زاده و مهر آزاد 2 دوشنبه 11 24/3/95
3 حقوق بازرگانی پیشرفته کامران زاده 2 چهارشنبه 11 26/3/95
4 ریاضیات و کاربرد آن در حسابداری 2 علی بلندی 2 شنبه 11 29/3/95
5 کاربرد نرم افزارهای حسابداری پیشرفته حبیبی 2 دوشنبه 11 31/3/95
6 سیستم های اطلاعاتی حسابداری صارمی 2 چهارشنبه 11 2/4/95
7 انقلاب اسلامی نیازمند 2 شنبه 11 5/4/95
8 کاربینی کسرایی 1 ارائه گزارش  

تذکرات مهم :

1-    تسویه حساب کامل و پرداخت حق نظارت (سهم ستاد) و شهریه مرکز الزامی می باشد.

2-   دریافت کارت ورود به جلسه آزمون الزامی است.

3-  به همراه داشتن کارت درتمامی جلسات آزمون الزامی است .

ضمناً کلیه دانشجویان قبل از دریافت کارت آزمون پس از ورود به سامانه آموزشی سجاد به آدرس ( edu.uast.ac.ir) نسبت به تکمیل فرم های ارزشیابی اساتید اقدام نمایند.

                                                                                                                              «اداره امتحانات »

 

برنامه امتحانی کاردانی فنی معماری شهری نیمسال دوم 94 ترم اول

تاریخ امتحان ساعت روز تعداد واحد نام استاد نام درس ردیف
22/3/95 9 شنبه 2 استاد رحمتی ریاضی پیش 1
24/3/95 9 دوشنبه 3 استاد حدایقی زبان عمومی 2
26/3/95 9 چهارشنبه 3 استاد نجفی کارگاه آشنایی مقدماتی معماری 3
  ارائه گزارش 1 استاد فلاح کاربینی 4
29/3/95 9 شنبه 2 استاد نرگسی کاربرد فناوری اطلاعات در ارتباطات 5
31/3/95 9 دوشنبه 2 استاد پاداشت شناخت مواد و مصالح 6
2/4/95 9 چهارشنبه 2 استاد احمدی فر فیزیک پیش دانشگاهی 7

تذکرات مهم :

1-    تسویه حساب کامل و پرداخت حق نظارت (سهم ستاد) و شهریه مرکز الزامی می باشد.

2-   دریافت کارت ورود به جلسه آزمون الزامی است.

3-  به همراه داشتن کارت درتمامی جلسات آزمون الزامی است .

ضمناً کلیه دانشجویان قبل از دریافت کارت آزمون پس از ورود به سامانه آموزشی سجاد به آدرس ( edu.uast.ac.ir) نسبت به تکمیل فرم های ارزشیابی اساتید اقدام نمایند.

                                                                                                                  «اداره امتحانات »

 

برنامه امتحانی کارشناسی عمران نیسمال دوم 94 ترم اول

تاریخ امتحان ساعت روز تعداد واحد نام استاد نام درس ردیف
23/3/95 11 یکشنبه 2 استاد نقی پور عناصر و جزییات 1
25/3/95 11 سه شنبه 2 استاد کریمی مکانیک خاک  
27/3/95 11 پنج شنبه 3 استاد هدایت پناه ریاضی 2 2
30/3/95 11 یکشنبه 2 استاد پاداشت شناخت مواد ومصالح 3
1/4/95 11 سه شنبه 2 استاد فلاح ریاضی عمومی 4
3/4/95 11 پنج شنبه 2 استاد فرزام پور مقاومت مصالح 5
  ارائه گزارش 1 استاد جهانی کاربینی 6

تذکرات مهم :

1-    تسویه حساب کامل و پرداخت حق نظارت (سهم ستاد) و شهریه مرکز الزامی می باشد.

2-   دریافت کارت ورود به جلسه آزمون الزامی است.

3-  به همراه داشتن کارت درتمامی جلسات آزمون الزامی است .

ضمناً کلیه دانشجویان قبل از دریافت کارت آزمون پس از ورود به سامانه آموزشی سجاد به آدرس ( edu.uast.ac.ir) نسبت به تکمیل فرم های ارزشیابی اساتید اقدام نمایند.

                                                                                                                              «اداره امتحانات »

 

برنامه امتحانی کارشناسی معماری نیمسال دوم 94ترم اول

تاریخ امتحان ساعت روز تعداد واحد نام استاد نام درس ردیف
23/3/95 9 یکشنبه 2 استاد اسلامی معماری جهان اسلام 1
25/3/95 9 سه شنبه 2 استاد هرمزان تنظیم شرایط محیطی 2
  ارائه گزارش 1 استاد رنجکش کاربینی 3
27/3/95 9 پنج شنبه 2 استاد پاداشت معماری تزیینی 4
30/3/95 9 یکشنبه 2 استاد پاداشت جامعه شناسی معماری 5
1/4/95 9 سه شنبه 2 استاد کشاف تاریخ هنر ایران 6
3/4/95 9 پنج شنبه 2 استاد پاداشت طراحی معماری 7
5/4/95 9 شنبه 2 استاد پاداشت تمرین معماری 8

تذکرات مهم :

1-    تسویه حساب کامل و پرداخت حق نظارت (سهم ستاد) و شهریه مرکز الزامی می باشد.

2-   دریافت کارت ورود به جلسه آزمون الزامی است.

3-  به همراه داشتن کارت درتمامی جلسات آزمون الزامی است .

ضمناً کلیه دانشجویان قبل از دریافت کارت آزمون پس از ورود به سامانه آموزشی سجاد به آدرس ( edu.uast.ac.ir) نسبت به تکمیل فرم های ارزشیابی اساتید اقدام نمایند.

                                                                                                                  «اداره امتحانات »

 

برنامه امتحانی کاردانی امور اداری نیمسال دوم ترم 2

رديف نام درس نام مدرس تعداد واحد روز ساعت تاریخ امتحان
1 کاربرد کامپیوتر استاد رهنما 3 شنبه 9 22/3/95
2 زبان خارجی عمومی استاد حدایقی 3 دوشنبه 9 24/3/95
3 حقوق اداری استاد کامران زاده 2 چهارشنبه 9 26/3/95
4 آمار کاربردی استاد علی بلندی 2 شنبه 9 29/3/95
5 اصول بازرگانی استاد دمساز 2 دوشنبه 9 31/3/95
6 اخلاق اسلامی استادشمشادی 2 چهارشنبه 9 2/4/95
7 مدیریت رفتار سازمانی استاد مهدیزاده 2 پنج شنبه 9 3/4/95
8 اصول حسابداری دولتی استاد ملکی 2 شنبه 9 5/4/95
9 کارورزی 1 استاد بهمنی 2 ارائه گزارش  

تذکرات مهم :

1-    تسویه حساب کامل و پرداخت حق نظارت (سهم ستاد) و شهریه مرکز الزامی می باشد.

2-   دریافت کارت ورود به جلسه آزمون الزامی است.

3-  به همراه داشتن کارت درتمامی جلسات آزمون الزامی است .

ضمناً کلیه دانشجویان قبل از دریافت کارت آزمون پس از ورود به سامانه آموزشی سجاد به آدرس ( edu.uast.ac.ir) نسبت به تکمیل فرم های ارزشیابی اساتید اقدام نمایند.

                                                                                                                              «اداره امتحانات »

 

برنامه امتحانی کاردانی حسابداری نیمسال دوم 94 ترم 2

رديف نام درس نام مدرس تعداد واحد روز ساعت تاریخ امتحان
1 حسابداری شرکت­های غیر سهامی استاد خوشکار 3 شنبه 9 22/3/95
2 زبان خارجی استاد حدایقی 3 دوشنبه 9 24/3/95
3 اقتصاد کلان استاد نشتایی 2 چهارشنبه 9 26/3/95
4 ریاضیات و کاربرد آن در حسابداری استاد علی بلندی 2 شنبه 9 29/3/95
5 کاربرد فناوری اطلاعات در ارتباطات استاد حبیبی 2 دوشنبه 9 31/3/95
6 اخلاق اسلامی استاد شمشادی 2 چهارشنبه 9 2/4/95
7 اصول حسابرسی استادملکی 2 شنبه 9 5/4/95
8 کارورزی 1 استادامیدی 2 ارائه گزارش  
9 تربیت بدنی1 استاد بحری 1      

تذکرات مهم :

1-    تسویه حساب کامل و پرداخت حق نظارت (سهم ستاد) و شهریه مرکز الزامی می باشد.

2-   دریافت کارت ورود به جلسه آزمون الزامی است.

3-  به همراه داشتن کارت درتمامی جلسات آزمون الزامی است .

ضمناً کلیه دانشجویان قبل از دریافت کارت آزمون پس از ورود به سامانه آموزشی سجاد به آدرس ( edu.uast.ac.ir) نسبت به تکمیل فرم های ارزشیابی اساتید اقدام نمایند.

                                                                                                                              «اداره امتحانات »

 

برنامه امتحانی کاردانی دهیاری نیمسال دوم ترم 3

رديف نام درس نام مدرس تعداد واحد روز ساعت تاریخ امتحان
1 منابع مالی و درآمدی دهیاریها استاد قنبرپور 2 شنبه 9 22/3/95
2 آشنایی با سازمان­ها و نهادهای دولتی استاد ابوطالبی 2 دوشنبه 9 24/3/95
3 گردشگری روستایی استاد هرمزان 2 چهارشنبه 9 26/3/95

4
امداد و نجات استاد عزیزی 3 پنج شنبه 9 27/3/95
5 کارآفرینی استاد رنجکش 2 شنبه 9 29/3/95
6 اصول سرپرستی استاد مدبری 2 دوشنبه 9 31/3/95
7 دانش خانواده و جمعیت استاد جوانپرست 2 چهارشنبه 9 2/4/95
8 اندیشه اسلامی1 استاد جعفری 2 پنج شنبه 9 3/4/95
9 مهارتها و قوانین کسب و کار استاد جوادپور 2 شنبه 9 5/4/95

تذکرات مهم :

1-    تسویه حساب کامل و پرداخت حق نظارت (سهم ستاد) و شهریه مرکز الزامی می باشد.

2-   دریافت کارت ورود به جلسه آزمون الزامی است.

3-  به همراه داشتن کارت درتمامی جلسات آزمون الزامی است .

ضمناً کلیه دانشجویان قبل از دریافت کارت آزمون پس از ورود به سامانه آموزشی سجاد به آدرس ( edu.uast.ac.ir) نسبت به تکمیل فرم های ارزشیابی اساتید اقدام نمایند.

                                                                                                                              «اداره امتحانات »

 

برنامه امتحانی کاردانی معماری شهری نیمسال دوم 94 ترم 3

رديف نام درس نام مدرس تعداد واحد روز ساعت تاریخ امتحان
1 کارگاه طراحی معماری 1 استاد پاداشت 3 شنبه 11 22/3/95
2 گزارش نویسی استاد شکری 2 دوشنبه 11 24/3/95
3 آشنایی با مقررات و ضوابط ساخت و ساز شهری استاد اسلامی 2 چهارشنبه 11 26/3/95
4 کارآفرینی استاد رنجکش 2 شنبه 9 29/3/95
5 استاتیک و مقاومت مصالح استاد کریمی 3 دوشنبه 11 31/3/95
6 اخلاق اسلامی استاد شمشادی 2 چهارشنبه 9 2/4/95
7 آشنایی با مقررات ملی ساختمان استاد پاداشت 2 پنج شنبه 11 3/4/95
8 تنظیم شرایط محیطی استاد اسلامی 2 شنبه 11 5/4/95

تذکرات مهم :

1-    تسویه حساب کامل و پرداخت حق نظارت (سهم ستاد) و شهریه مرکز الزامی می باشد.

2-   دریافت کارت ورود به جلسه آزمون الزامی است.

3-  به همراه داشتن کارت درتمامی جلسات آزمون الزامی است .

ضمناً کلیه دانشجویان قبل از دریافت کارت آزمون پس از ورود به سامانه آموزشی سجاد به آدرس ( edu.uast.ac.ir) نسبت به تکمیل فرم های ارزشیابی اساتید اقدام نمایند.

                                                                                                                              «اداره امتحانات »

 

برنامه امتحانی کاردانی معماری شهری نیمسال دوم 94 ترم دوم

رديف نام درس نام مدرس تعداد واحد روز ساعت تاریخ امتحان
1 زبان تخصصی استاد پاداشت 2 شنبه 11 22/3/95
2 فارسی استاد شکری 3 دوشنبه 11 24/3/95
3 برداشت و مستند سازی استاد کشاف 2 چهارشنبه 11 26/3/95
4 نقشه برداری استاد نقی پور 2 شنبه 11 29/3/95
5 کارگاه معماری استاد نجفی 3 دوشنبه 11 31/3/95
6 کاربرد نرم افزار کامپیوتری استاد نجفی 2 چهارشنبه 11 2/4/95
7 جزییات ساختمان ۱ استاد نجفی 2 پنج شنبه 11 5/4/95
8 کارورزی استاد نجفی 2 ارائه گزارش  
9 تربیت بدنی استاد بحری 1      

تذکرات مهم :

1-    تسویه حساب کامل و پرداخت حق نظارت (سهم ستاد) و شهریه مرکز الزامی می باشد.

2-   دریافت کارت ورود به جلسه آزمون الزامی است.

3-  به همراه داشتن کارت درتمامی جلسات آزمون الزامی است .

ضمناً کلیه دانشجویان قبل از دریافت کارت آزمون پس از ورود به سامانه آموزشی سجاد به آدرس ( edu.uast.ac.ir) نسبت به تکمیل فرم های ارزشیابی اساتید اقدام نمایند.

                                                                                                                                          «اداره امتحانات »

 

برنامه امتحانی کارشناسی معماری نیمسال دوم 94 ترم 3

رديف نام درس نام مدرس تعداد واحد روز ساعت تاریخ امتحان
1 مهارت تصمیم گیری و مسئله یابی استاد مهرآزاد 2 شنبه 11 22/3/95
2 متره و برآورد استاد شوقی 2 دوشنبه 11 24/3/95
3 نمادشناسی استاد پاداشت 2 چهارشنبه 11 26/3/95

4
عکاسی پیشرفته استاد پاداشت 1 پنج شنبه 11 27/3/95
5 بیان معماری پیشرفته استاد پاداشت 2 شنبه 11 29/3/95
6 طراحی معماری ۱ استاد پاداشت 2 دوشنبه 11 31/3/95
7 تفسیر موضوعی قرآن استاد جوانپرست 2 چهارشنبه 9 2/4/95
8 هنر سنتی ایران استاد اسلامی 2 پنج شنبه 11 3/4/95
9 عناصر مدلار استاد اسلامی 2 شنبه 11 5/4/95
10 کارورزی استاد فلاح 2 ارائه گزارش  
11 تربیت بدنی ۲

برادران استاد بحری

خواهران خانم احمدنیا

1      

تذکرات مهم :

1-    تسویه حساب کامل و پرداخت حق نظارت (سهم ستاد) و شهریه مرکز الزامی می باشد.

2-   دریافت کارت ورود به جلسه آزمون الزامی است.

3-  به همراه داشتن کارت درتمامی جلسات آزمون الزامی است .

ضمناً کلیه دانشجویان قبل از دریافت کارت آزمون پس از ورود به سامانه آموزشی سجاد به آدرس ( edu.uast.ac.ir) نسبت به تکمیل فرم های ارزشیابی اساتید اقدام نمایند.

                                                                                                                              «اداره امتحانات »

 

 

 

افراد حاضر در سایت

ما 4 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

آمار بازدید از وبسایت

000184794
امروز
دیروز
این هفته
هفته قبل
این ماه
ماه قبل
کل بازدید ها
79
66
330
184058
2046
2846
184794

آی-پی شما: 34.204.168.209
2020-05-28 11:16
تمامی حقوق مادی و معنوی سایت برای مرکز آموزش علمی کاربردی سازمان همیاری شهرداری های استان گیلان محفوظ می باشد.